Category Archives: Persberichten

  • -

Morefield behaalt 275.000 euro nettowinst

Category : Persberichten

Halfjaarcijfers Morefield Group NV

Morefield Group NV heeft over de eerste zes maanden van 2021 een positief resultaat behaald van 275.000 euro (2020: – 44.000 euro). Per aandeel bedroeg netto winst 2 eurocent (2020: 0 eurocent). Het eigen vermogen is met 20 procent gestegen naar 2,48 miljoen euro (ultimo 2020: 2,06 miljoen euro). 

Eind 2020 werd een belang van circa 16,9% genomen in het beursgenoteerde Novisource N.V., de holding boven Novisource B.V. Novisource B.V. is actief op het gebied van consultancy, en bemiddeling van eigen Business & IT-professionals en zelfstandige professionals. De beursgenoteerde vennootschap Novisource N.V. is inmiddels hernoemd tot Almunda Professionals N.V. Deze investering past in bij het historisch profiel: het investeren in de markt voor flexibel personeel, zelfstandig professionals en MKB ondernemingen. In de eerste helft van 2021 heeft Morefield al geprofiteerd van die strategische keuze.

Het aandeel Almunda Professionals ontwikkelde zich het afgelopen halfjaar goed: de koers steeg van 1,06 tot 1,25 euro. Begin juni 2021 keerde Almunda Professionals bovendien een dividend uit van 5 eurocent per aandeel. In juli 2021 is dit belang in Almunda Professionals verder uitgebreid naar bijna 30 procent. Voor nadere informatie over Almunda Professionals wordt verwezen naar de website van de onderneming: www.almundaprofessionals.nl.

Morefield verwacht over geheel 2021 een positief resultaat te behalen. Die verwachting is mede gebaseerd op de positieve ontwikkelingen bij Almunda Professionals. Morefield ziet goede mogelijkheden en investeringskansen om groei van omvang en activiteitenniveau van Morefield te bewerkstelligen. Indien nieuwe investeringen buiten het bestaande profiel (zie hierboven) gelegen zijn, zal een beslissing daarover aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Morefield worden voorgelegd.  

Het volledige halfjaarbericht 2021 zal op de website www.morefieldgroup.nl worden geplaatst. Op deze halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.


Morefield Group vergroot belang in Novisource

Category : Persberichten

Eind december 2020 heeft Morefield een belang van 16,9 procent genomen in Novisource. Thans kan worden meegedeeld dat Morefield het belang in Novisource met 1,5 miljoen aandelen heeft uitgebreid. Daardoor stijgt het procentuele belang van Morefield in Novisource tot 29,7 procent. De additionele investering bedraagt 1,5 miljoen euro en wordt gefinancierd middels de uitgifte van 6,25 miljoen aandelen Morefield tegen een koers van 0,24 euro per aandeel. De investering heeft een positief effect op het eigen vermogen van Morefield en op het eigen vermogen per aandeel. Op basis van de huidige inzichten verwacht Morefield in 2021 een positief resultaat te behalen.


Morefield Group publiceert jaarrekening 2020

Category : Persberichten

Morefield Group N.V. deelt mede dat zij het jaarverslag over het boekjaar 2020 heeft gepubliceerd. Het jaarverslag is voorzien van de goedkeurende verklaring van de accountant. Ten opzichte van de op 17 februari 2021 gepubliceerde voorlopige jaarcijfers zijn geen wijzigingen opgetreden. Morefield Group heeft 2020 afgesloten met een klein positief resultaat (11.000 euro tegen -75.000 euro in 2019) en een eigen vermogen van 2,06 miljoen euro (2019: 0,01 miljoen euro). 
 

Sinds eind 2020 houdt Morefield een belang van 16,9 procent in het beursgenoteerde business & IT consultancy bedrijf Novisource N.V. Dit belang sluit aan bij de eerdere bedrijfsactiviteiten van Morefield die onder meer Source en later HeadFirst Source betroffen.
Morefield blijft streven naar een groei van de activiteiten. De waarde van het belang in Novisource ontwikkelt zich in 2021 voorspoedig. Op grond daarvan is in het eerste kwartaal een positief resultaat behaald en zijn er goede perspectieven op waardegroei in 2021. 
De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden op 6 mei 2021. De oproeping, agenda en toelichting zijn beschikbaar op de website www.morefieldgroup.nl. 
 

In deze aandeelhoudersvergadering zal Morefield afscheid nemen van Frank Lagerveld als commissaris van de vennootschap. De heer Lagerveld had in januari al bevestigd zijn commissariaat te willen opgeven en – na twee periodes van vier jaar – niet voort te zullen zetten. In het kader van de afronding van het jaarrekeningtraject heeft Morefield de heer Lagerveld bereid gevonden zijn functie tot eind april 2021 te vervullen.
 

Morefield is de heer Lagerveld veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij zijn commissariaat gedurende acht jaar heeft ingevuld. Zijn benoeming in 2013 vond plaats in een roerige periode voor de vennootschap. De vermogenspositie van – toen nog Source – was zwak, het resultaat lag rond break-even en de managementsituatie was instabiel. Onder zijn leiding werd de rust hersteld en werd met een nieuw managementteam gewerkt aan herstel van resultaat en eigen vermogen. In de volgende fase – na de fusie met HeadFirst – droeg hij belangrijk bij aan de coaching van het nieuwe managementteam, waardoor de nieuwe combinatie kon focussen op synergie en verdere groei. Ook in de derde fase – na de verkoop van HeadFirst Source – bleef hij Morefield steunen in de overgangsfase. Vanwege de beperkingen van COVID-19 zal Morefield op een later moment afscheid van hem nemen.  
 

Morefield Group NV
www.morefieldgroup.nl


  • -

Morefield boekt licht positief resultaat in 2020

Category : Persberichten

Morefield N.V. heeft over het boekjaar 2020 een licht positief resultaat geboekt. De winst kwam in 2020 uit op 11.000 euro tegen een verlies van 75.000 euro een jaar eerder. De financiële baten kwamen uit op 119.000 euro. Daar stonden operationele lasten van 104.000 euro en financiële lasten van 4.000 euro tegenover.

Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2020 2,06 miljoen euro. Morefield houdt een belang van 16,9 procent in het beursgenoteerde Business & IT Consultancy bedrijf Novisource N.V. Dit belang sluit aan bij de eerdere bedrijfsactiviteiten van Morefield die onder meer Source en later HeadFirst Source betroffen.

Vooruitzichten
Morefield streeft naar een groei van de activiteiten. De waarde van het belang in Novisource ontwikkelt zich in 2021 voorspoedig. Op basis van de huidige inzichten is er een reëel perspectief op een positief resultaat in het boekjaar 2021.

Op deze voorlopige cijfers is nog geen accountantscontrole verricht. Morefield verwacht de gecontroleerde jaarrekening binnenkort te publiceren


Morefield blijft in arbeidsbemiddeling

Category : Persberichten

De beursgenoteerde vennootschap Morefield Group N.V. deelt mee dat zij
een belang heeft verworven van 1,987 miljoen aandelen van het eveneens
aan de beurs in Euronext Amsterdam genoteerde Novisource N.V. De
aandelen Novisource zijn verworven tegen een koers van 1,00 euro per
aandeel. Novisource is actief op het gebied van consultancy, en
bemiddeling van eigen Business & IT-professionals en zelfstandige
professionals.

Novisource heeft als Business & IT consultancy bedrijf een sterke
focus op zakelijke dienstverleners in de financiële sector (banken,
verzekeraars, pensioenfondsen & vermogensbeheerders). Novisource biedt
verandercapaciteit binnen de business thema’s Regulatory change en
Digital transformation, ondersteund door kennis en expertise op het
gebied van Information services en Information security.
Meer informatie is beschikbaar op de website www.novisource.nl. De
activiteiten van Novisource sluiten goed aan bij het profiel van
Morefield dat onder de naam HeadFirst Source Group actief was op het
gebied van contracting en staffing van ICT professionals en andere
professionals. De verkoop van die activiteiten aan Beryllium werden in
augustus 2018 aangekondigd; de afronding – inclusief nabetalingen
aan verkopend aandeelhouders – heeft de facto in het vierde kwartaal
2020 plaatsgevonden.

Het aandelenpakket in Novisource (dat 16,9% van de uitstaande
aandelen Novisource vertegenwoordigd) wordt verworven van Value8, dat
daarmee vrijwel haar gehele belang in Novisource verkoopt. De aankoop
wordt betaald door uitgifte in 850.000 aandelen Morefield tegen 0,22
euro per aandeel en een rentedragende lening, groot 1,8 miljoen euro
met een coupon van 6 procent. Op grond van de voorwaarden kwalificeert
deze lening als eigen vermogen.

Met deze stap wordt invulling gegeven aan het in 2018 uitgesproken
voornemen om actief te blijven in de markt voor interim-professionals
en wordt bovendien de nagestreefde vermogensverbetering gerealiseerd.
Vanwege mogelijk conflicterende belangen hebben de beide
commissarissen van Morefield niet deelgenomen aan de besluitvorming.
Morefield zal naar verwachting in het eerste kwartaal een buitengewone
aandeelhoudersvergadering bijeenroepen waarin nieuwe voorstellen
zullen worden gedaan ten aanzien van de samenstelling van de Raad van
Commissarissen.

Morefield Group NV
www.morefieldgroup.nl


Halfjaarcijfers Morefield Group NV

Category : Persberichten

Morefield Group NV heeft over de eerste zes maanden van 2019 een licht negatief resultaat behaald (0,04 miljoen euro negatief).  Het resultaat wordt bepaald door de doorlopende kosten die verband houden met de beursnotering en de governance.   

In eerdere berichten is aangegeven dat Morefield zich zal blijven richten op de markt voor flexibel personeel, zelfstandig professionals en MKB ondernemingen. In aanvulling daarop meldt Morefield momenteel ook andere opties worden onderzocht.    

Met grootaandeelhouder Value8 is eerder dit jaar afgesproken dat zij de lopende kosten financiert. Vorig jaar is overeenstemming bereikt over de verstrekking van een lening van 150.000 euro, die – naar aard en voorwaarden – kwalificeert als eigen vermogen. Het eigen vermogen was op 30 juni 2020 licht positief.

Voor de volledige halfjaarcijfers wordt verwezen naar de website van Morefield Group. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht. 


AVA Morefield Group stemt unaniem in met alle agendapunten

Category : Persberichten

Gisteren, donderdag 9 juli 2020, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Morefield Group NV plaatsgevonden. Morefield Group is verheugd dat de AVA – waarin 71,6 procent van de aandelen was vertegenwoordigd – unaniem heeft ingestemd met alle geagendeerde voorstellen.

De AVA heeft unaniem ingestemd met:

• de vaststelling van de jaarrekening van Morefield Group over het boekjaar 2019
• décharge van het Bestuur
• décharge van de Raad van Commissarissen
• herbenoeming van de heer De Vries tot commissaris
• machtiging voor de keuze voor de accountant.


Morefield Group break-even in 2019

Category : Persberichten

 Na een nettowinst van 30,1 miljoen euro in 2018 heeft Morefield Group NV het boekjaar 2019 ongeveer break-even afgesloten. Het nettoresultaat kwam uit op 0,06 miljoen euro negatief. De instandhoudingskosten werden op een laag niveau gehouden. 


 Morefield Group NV was tot aan de verkoop van de HeadFirst Source activiteiten op 19 december 2018 marktleider op het gebied van bemiddeling bij het inhuren van extern personeel, contractbeheer en matchmaking in de Benelux. Eind 2018 werd de verkoop van de activiteiten aan Beryllium afgerond en werd 3,00 euro per aandeel in contanten uitgekeerd aan de aandeelhouders. Die verkoop biedt nieuwe mogelijkheden voor Morefield om – binnen de statutaire doelomschrijving – activiteiten te ontplooien. Morefield verwacht geen effect van het Covid-19 virus. 

Voor het jaarverslag 2019, inclusief goedkeurende verklaring van de accountant, wordt verwezen naar de website van Morefield Group NV. Binnenkort zal daar ook nadere informatie worden gepubliceerd over de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Morefield Group NV
www.morefieldgroup.nl


Halfjaarcijfers Morefield Group NV

Category : Persberichten

 Morefield Group NV (tot eind 2018 HeadFirst Source Group N.V.) heeft over de eerste zes maanden van 2019, dankzij een sterke reductie van het kostenniveau, een vrijwel break-even resultaat behaald (-9.000 euro).  

Morefield was tot aan de verkoop van de HeadFirst Source activiteiten op 19 december 2018 marktleider op het gebied van bemiddeling bij het inhuren van extern personeel, contractbeheer en matchmaking in de Benelux. Eind 2018 werd de verkoop van de activiteiten aan Beryllium afgerond en werd 3,00 euro per aandeel in contanten uitgekeerd aan de aandeelhouders. Die verkoop biedt nieuwe mogelijkheden voor Morefield. 

Gedurende de eerste zes maanden stonden de activiteiten in het teken van de afhandeling van de genoemde verkoop en de implementatie van de aangepaste strategie. In de komende periode zal Morefield verder worden vormgegeven, waarbij in eerste instantie is aangegeven dat Morefield zich zal blijven richten op de markt voor flexibel personeel, zelfstandig professionals en MKB ondernemingen.   

Met grootaandeelhouder Value8 is eerder dit jaar afgesproken dat zij de lopende kosten financiert. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de verstrekking van een lening van 150.000 euro, die – naar aard en voorwaarden – zal kwalificeren als eigen vermogen. Dientengevolge is de verwachting dat het boekjaar 2019 zal worden afgesloten met een positief eigen vermogen.

Voor de volledige halfjaarcijfers wordt verwezen naar de website van Morefield Group. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht.


AVA Morefield Group stemt unaniem in met alle agendapunten

Category : PersberichtenGisteren, donderdag 20 juni 2019, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Morefield Group NV plaatsgevonden. Morefield Group is verheugd dat de Algemene Vergadering unaniem heeft ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. Dit betreft:

  • de vaststelling van de jaarrekening van Morefield Group over 2018
  • resultaatbestemming
  • décharge van het Bestuur
  • décharge van de Raad van Commissarissen 
  • machtiging voor de keuze voor de accountant
Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: