Author Archives: admin

Morefield boekt uitstekende resultaten 2023

Category : Persberichten

Winstkwaliteit verbeterd

Op 26 maart jl. heeft Morefield Group (hierna: Morefield) mededeling gedaan van de positieve omzet- en winstontwikkeling Kersten dat in november 2022 werd overgenomen. Het boekjaar 2023 is het eerste boekjaar waaraan Kersten ten volle bijdraagt. In het verlengde daarvan publiceert Morefield vandaag haar jaarcijfers 2023. Tevens is het jaarverslag 2023 op de website beschikbaar gesteld.

Over 2023 heeft Morefield een omzet van 92,7 miljoen gerealiseerd. Het bedrijfsresultaat (afgemeten aan EBITDA) kwam in die periode uit op € 17,8 miljoen.  Het netto resultaat toekomend aan aandeelhouders steeg van € 2,2 miljoen naar € 5,3 miljoen. Het gunstige resultaat van 2023 is voor het overgrote deel te danken aan de goede resultatenontwikkeling bij Kersten Groep. De (ongerealiseerde) koerswinst en het ontvangen stockdividend op de aandelen Almunda leverden een additionele positieve bijdrage. De kosten van de beursvennootschap zelf werden strak onder controle gehouden.  De winst per aandeel daalde in 2023 fractioneel van 8,6 eurocent in 2022 naar 8,5 eurocent in 2023.

In het jaarverslag 2022 is aangegeven dat de toenmalige winst per aandeel niet als maatgevend werd gezien voor de onderliggende performance vanwege het feit dat (a) de resultaten van Kersten over de laatste twee maanden van het jaar relatief hoog zijn en (b) dat het gemiddelde uitstaande aandelen nog relatief laag was. Die combinatie gaf een vertekend beeld. Directie en Raad van Commissarissen zijn van mening dat de kwaliteit van de winst per aandeel in 2023 aanzienlijk hoger is dan in 2022. Naast de 62 miljoen uitstaande gewone aandelen staan er ook 8 miljoen warrants uit. De verwaterde winst per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met het verwaterende effect van de warrants, steeg van 6,6 eurocent in 2022 naar 7,6 eurocent in 2023. Morefield verwacht in 2024 verder te groeien in omzet en resultaat. Die verwachting is gebaseerd op de doelstelling van Kersten om in 2024 een omzetgroei te bereiken van tenminste 10 procent met behoud van de in 2023 behaalde EBITDA-marge. 

Morefield Group N.V.


Morefield: sterke groei Kersten in 2023

Category : Persberichten

Voorlopige cijfers 2023 tonen voortzetting positieve trend

Morefield Group deelt mede dat Kersten ook in het tweede halfjaar van 2023 goed heeft gepresteerd.

Op basis van de voorlopige cijfers* is de omzet van Kersten in 2023 gestegen van 78,1 miljoen euro naar 92,7 miljoen euro, een stijging van 18,7 procent. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) van Kersten is gestegen van 8,9 naar 14,7 miljoen euro. Daaraan wordt uitdrukkelijk toegevoegd dat de cijfers van Kersten niet op IFRS-basis zijn opgesteld en derhalve niet maatgevend hoeven te zijn voor het jaarresultaat van Morefield Group.

Wel kan worden meegedeeld dat, op grond van de goede resultaten van Kersten, Morefield verwacht dat de winst per aandeel 2023 aanzienlijk boven het eerder geïndiceerde niveau van 3,5 eurocent per aandeel zal uitkomen.

Kersten houdt vast aan haar strategie om, als totaalaanbieder in de hulpmiddelenmarkt, autonoom te groeien. Deze autonome groei is gebaseerd op toename van het aantal klanten en het aanbieden van het volledige dienstverleningspakket aan bestaande klanten. Het streven is om in 2024 een omzetgroei te bereiken van tenminste 10 procent met behoud van de in 2023 behaalde EBITDA-marge.

Op 4 december 2023 heeft Morefield medegedeeld dat een corporate finance bureau is ingeschakeld om te adviseren over de rol die Kersten – actief of passief – zou kunnen spelen in het proces van schaalvergroting in de sector. Deze stap is genomen in het kader van enkele grotere transacties in de sector en de waargenomen tendens van schaalvergroting. Op dit moment is het onzeker of een transactie tot stand zal komen. Indien daartoe aanleiding bestaat, zal Morefield daarover separaat berichten.

*) Dit betreft voorlopige cijfers. De accountantscontrole is nog niet afgerond. Het jaarverslag inclusief de definitieve jaarcijfers zal eind april worden gepubliceerd

Morefield Group NV


  • -

Trading update Morefield Group

Category : Persberichten

Morefield Group is verheugd te kunnen meedelen dat de groei van Kersten zich in het derde kwartaal van 2023 heeft voortgezet. Over de eerste jaarhelft kwam de omzet van Kersten uit op 44,0 miljoen euro en de EBITDA – exclusief IFRS-16 effecten – op bijna 6 miljoen euro. 

De verwachting is dat zowel omzet als EBITDA van Kersten over het tweede halfjaar tenminste op datzelfde niveau zullen liggen. Daarmee stevent Kersten in 2023 af op een recordomzet en een record resultaat. Morefield houdt een aandelenbelang van 88 procent van de gewone aandelen en 100 procent van de preferente aandelen Kersten. 

Op 17 november jl. werd bekend dat Vegro wordt overgenomen door het Zweedse Asker Healthcare Group. Kersten ziet een tendens tot schaalvergroting en onderzoekt of en op welke wijze Kersten in dat proces – actief of passief – een rol kan spelen. In dat kader is een corporate finance bureau ingeschakeld. Indien daar aanleiding toe is zal Morefield daar nader over informeren. 

Naast het meerderheidsbelang in Kersten houdt Morefield Group een belang van 19 procent in Almunda Professionals. Dit belang wordt gewaardeerd op beurskoers. Vanwege de afhankelijkheid van de beurskoers van Almunda Professionals kan op dit moment geen nadere verwachting worden uitgesproken over de nettowinst van Morefield Group over het jaar 2023.

Morefield Group NV


  • -

Forse stijging halfjaarresultaten Morefield Group

Category : Persberichten

Winstverwachting geheel 2023 verhoogd 

Morefield Group heeft in de eerste zes maanden van 2023 uitstekende resultaten behaald. De omzet- en winststijging zijn te danken aan de groei van medisch hulpmiddelenbedrijf Kersten dat sinds november 2022 onderdeel uitmaakt van Morefield Group. De omzet kwam uit op 44,0 miljoen euro en de EBITDA bedroeg 7,54 miljoen euro. Exclusief IFRS16 effecten kwam de EBITDA over de eerste 6 maanden uit op 5,63 miljoen euro. Op pro forma basis bedroeg de omzet in de eerste jaarhelft 2022 37,7 miljoen euro. 

Stijging winst per aandeel
De nettowinst kwam in de eerste zes maanden uit op 1,60 miljoen euro (2022: 0,32 miljoen euro). De winst per aandeel bedraagt 2,8 eurocent (eerste helft 2022: 1,6 eurocent). In de financiële baten is een positieve waardemutatie begrepen van 0,55 miljoen euro op het 19 procentsbelang in Almunda Professionals. Daarvoor geschoond bedroeg de winst per aandeel 1,9 eurocent. De solvabiliteit van Morefield verbeterde van 21,6 naar 23,9 procent.  

Winstverwachting naar boven bijgesteld
Morefield Group is zeer tevreden over de omzet- en resultaatverbetering in de eerste jaarhelft en verwacht voor geheel 2023 een verdere stijging van omzet en resultaat. Bij de aankondiging van de overname van Kersten (augustus 2022) heeft Morefield aangegeven te streven naar een winst per aandeel van 3 eurocent in 2023. Morefield is verheugd deze winstverwachting naar boven te kunnen bijstellen. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden verwacht Morefield dat de winst per aandeel in 2023 het niveau van 3,5 eurocent per aandeel zal overtreffen.  

De volledige halfjaarcijfers zullen op de website worden gepubliceerd. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.


Morefield profiteert van groei Kersten

Category : Persberichten

Medisch hulpmiddelenbedrijf Kersten, dat sinds november 2022 onderdeel uitmaakt van Morefield Group, is in het eerste halfjaar van 2023 fors gegroeid. De jaarcijfers van Morefield Group over 2022 zijn vertekend door het feit dat de cijfers van Kersten slechts twee maanden werden meegeconsolideerd. Over geheel 2022 werd er door Kersten een omzet gerealiseerd van 78 miljoen euro, waarover een bedrijfsresultaat (EBITDA) werd behaald van 8,9 miljoen euro.

In het eerste halfjaar van 2023 heeft Kersten zich goed ontwikkeld. Op basis van de voorlopige cijfers is de omzet gestegen tot circa 44 miljoen euro (1e halfjaar 2022: 38 miljoen euro). Kersten werd geconfronteerd met hogere loonkosten en gestegen inkoopprijzen. Desondanks is Kersten in staat gebleken de EBITDA marge (die over geheel 2022 11,4 procent bedroeg) iets te verhogen. Morefield Group verwacht voor geheel 2023 een stijging van omzet en resultaat.

 Morefield Group verwacht de halfjaarcijfers in de maand augustus te kunnen publiceren. Morefield Group NV


Goede resultaten Morefield in transitiejaar 2022

Category : Persberichten


Winstverwachting 2023 gehandhaafd

Morefield Group NV heeft over 2022 goede resultaten geboekt. Op 9 november 2022 ging de Buitengewone aandeelhoudersvergadering van Morefield akkoord met de verwerving van Kersten Group. Kersten is een gerenommeerde speler in op de Nederlandse hulpmiddelenmarkt. Over geheel 2022 boekte Kersten een omzet van € 78 miljoen, waarover een EBITDA van € 8,9 miljoen (Dutch Gaap) werd gerealiseerd. Bij Kersten werkten eind 2022 543 FTE. Voor de historische informatie over Kersten wordt verwezen naar de aandeelhouderscirculaire van 15 september 2022.

In de resultatenrekening 2022 van Morefield zijn de resultaten van Kersten gedurende twee maanden (november en december 2022) meegeconsolideerd. Over deze twee maanden heeft Kersten een omzet van € 14,3 miljoen gerealiseerd. De EBITDA kwam in die periode uit op € 3,4 miljoen. Dankzij de winstgevendheid van Kersten in de laatste 2 maanden van 2022, de waardestijging van het belang in Almunda en de stringente beheersing van de kosten behaalde Morefield over geheel 2022 een nettoresultaat van € 2,2 miljoen (was € 0,45 miljoen).

Door de uitgifte van nieuwe aandelen ter financiering van de overname van Kersten (42 miljoen aandelen), is het totaal aantal uitstaande aandelen toegenomen tot 62 miljoen stuks. Het eigen vermogen van Morefield is in 2022 gestegen van 4,0 naar 11,2 miljoen euro. De solvabiliteit bedroeg ultimo 2022 21,6 procent. Voorgesteld wordt om de winst over 2022 geheel toe te voegen aan de reserves en het dividend te passeren.

Morefield verwijst voor meer informatie naar het jaarverslag 2022 dat met ingang van heden via de website (www.morefieldgroup.nl) beschikbaar wordt gesteld.

Verwachtingen voor 2023 De vennootschap verwacht dat de omzet en winst van Kersten in 2023 verder zullen groeien. Op 2 september 2022 heeft Morefield de verwachting uitgesproken dat de winst per aandeel over 2023 tenminste 3,0 eurocent zal bedragen. Gezien de gunstige resultaatontwikkeling van Kersten wordt die verwachting onverkort gehandhaafd.


  • -

Morefield rond overname Kersten af

Category : Persberichten

Het beursgenoteerde Morefield Group NV deelt mede dat de overname van Kersten Groep is afgerond. Nadat de aandeelhoudersvergadering op 15 september jl. unaniem met de transactie instemde, zijn nu ook de resterende formele stappen afgerond. Kersten behaalde in 2021 met circa 550 medewerkers een omzet van 72 miljoen euro. De ebitda-marge bedroeg ruim 10 procent. 

Directie en Raad van Commissarissen zijn zeer verheugd over de transactie en het ontstane toekomstperspectief. Tegen de achtergrond van de vergrijzingstendens en de uitstekende dienstverlening en reputatie in de markt van Kersten, wordt voor de komende jaren een verdere groei van omzet en resultaat voorzien. Door de transactie stijgt het geplaatste aandelenkapitaal naar 62 miljoen aandelen. 

Morefield Group N.V. 


  • -

Aandeelhouders Morefield stemmen unaniem voor overname Kersten

Category : Persberichten


 Gisteren, donderdag 15 september 2022, heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het beursgenoteerde Morefield Group NV plaatsgevonden. 

De vergadering, waarin ruim 80 procent van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd, stemde unaniem in met de aankoop door Morefield Group van een groot meerderheidsbelang in hulpmiddelenleverancier Kersten.

Aandeelhouders zijn middels een uitgebreide aandeelhouderscirculaire over de voorgenomen transactie geïnformeerd. Kersten behaalde in 2021 met 550 medewerkers een omzet van 72 miljoen euro. De ebitda-marge bedroeg ruim 10 procent. Kersten heeft de ambitie om het groeipad van de afgelopen jaren door te zetten. De toegang – via Morefield Group – tot risicodragend kapitaal kan de externe groei (door acquisities) ondersteunen en aanwakkeren.

Directie en Raad van Commissarissen zijn verheugd dat deze horde met overtuiging is genomen. Nu de aandeelhoudersvergadering met de voorgenomen overname van Kersten heeft ingestemd, verwacht Morefield de transactie in de komende weken te kunnen afronden. Morefield Group is positief over het nu ontstane toekomstperspectief. Tegen de achtergrond van de vergrijzingstendens en de uitstekende dienstverlening en reputatie in de markt van Kersten, wordt voor de komende jaren een verdere groei van omzet en resultaat voorzien.
Morefield Group N.V.


  • -

Morefield Group investeert in Kersten Groep

Category : Persberichten

Overeenstemming Value8 en Morefield

Value8 en Morefield zijn verheugd te kunnen meedelen dat overeenstemming is bereikt over de overname door Morefield van Value8-deelneming Kersten. Morefield heeft aan de voorgenomen investering in Kersten eerder aandacht besteed in de persberichten van 10 juni 2022 en 5 augustus 2022.

De overname van Kersten past in de gecommuniceerde strategie en voldoet uitstekend aan de aan aandeelhouders Morefield gecommuniceerde voorwaarden. Value8 houdt voorafgaand aan de overname een belang van circa 80 procent in Morefield.

Kersten: groeiende speler in hulpmiddelenmarkt

Kersten is een vooraanstaande Nederlandse dienstverlener op het gebied van medische hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Kersten focust op hulpmiddelenverstrekking in vier strategische segmenten: (1) de Wlz (Wet langdurige zorg), (2) de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015), (3) de Zorgverzekeringswet en tot slot (4) het segment Communicatie & Omgevingsbesturing. Kersten heeft 21 vestigingen en behaalde in 2021 met 550 medewerkers een omzet van 72 miljoen euro. De EBITDA-marge bedroeg in 2021 ruim 10 procent.

In het eerste halfjaar van 2022 is de omzet van Kersten met circa 10 procent gestegen. Kersten had begin 2022 nog last van Covid-beperkingen en hoger ziekteverzuim in de zorg. Door hogere kosten (onder meer loon- en transportkosten) groeide het bedrijfsresultaat minder snel dan de omzet. De verwachting blijft dat de investeringen in IT en organisatie op middellange termijn bijdragen aan de groei.

Voorloper in duurzaamheid en verantwoord ondernemen

Kersten is een voorloper op het gebied van verantwoord ondernemen. 10 procent van de medewerkers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de social return gedachte wordt nauw samengewerkt met participatiebedrijven en gemeenten door het hele land. De samenwerking met sociale werkplaatsen illustreert dat. Zij halen bruikbare onderdelen zoals wielen en beensteunen van teruggekomen voorzieningen af en knappen deze op. Deze onderdelen worden weer ingezet en zo draagt Kersten bij aan de circulariteit in de sector. Sinds oktober 2020 is Kersten officieel partner van de Green Deal. Door de bedrijfsprocessen slim in te richten en met een circulaire bril naar hergebruik te kijken worden geen onnodige materialen, en dus zorgkosten, verspild.

Overnamesom 22,8 miljoen euro

De overnamesom bedraagt 22,8 miljoen euro en zal als volgt worden gefinancierd:
• 10,64 miljoen langlopende lening. Deze lening kent een rentepercentage van 2,5 procent.
• 11,76 miljoen euro door uitgifte van 42 miljoen aandelen Morefield tegen de koers bij de eerste aankondiging (0,28 euro per aandeel)
• 0,40 miljoen euro in warrants


De overname van Kersten heeft een aantal positieve effecten voor Morefield:
• Gezonde groeivooruitzichten op lange termijn. Kersten streeft naar een omzetgroei van 5 tot 10 procent per jaar en een ebitda-marge van minimaal 10 procent.
• Stijging van de winst per aandeel. Op basis van de huidige inschattingen wordt voor 2023 een winst per aandeel van tenminste 3 eurocent verwacht. Voor 2024 en 2025 wordt een winst per aandeel van tenminste 4 respectievelijk tenminste 5 eurocent verwacht.
• Morefield verwacht dat de aankoop van Kersten het aandeel Morefield aantrekkelijker zal maken voor beleggers. Op de Nederlandse beurs zijn er weinig aandelen van winstgevende bedrijven in de healthcare-sector genoteerd. De verwachting is dat de verhandelbaarheid zal verbeteren.
• Ook het eigen vermogen en het eigen vermogen per aandeel zullen door de transactie toenemen.

BAVA 15 september 2022

Op 15 september a.s. zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAVA) van Morefield worden gehouden, waarin de voorgenomen transactie ter goedkeuring aan aandeelhouders wordt voorgelegd. Voor de toelichting op de transactie wordt verwezen naar de circulaire die via de website (www.morefieldgroup.nl) beschikbaar is gesteld.

Morefield Group NV
Value8 NV


Morefield behaalt 318.000 euro nettowinst

Category : Persberichten

Halfjaarcijfers Morefield Group NV

Morefield Group NV heeft over de eerste zes maanden van 2022 een positief resultaat behaald van 318.000 euro (HJ 2021: 275.000 euro). Per aandeel bedroeg nettowinst 1,6 eurocent (HJ 2021: 2,1 eurocent). Het eigen vermogen is met 13 procent gestegen naar 4,58 miljoen euro (ultimo 2021: 4,06 miljoen euro).

Het belangrijkste actief van Morefield Group is een substantieel aandelenbelang in Almunda Professionals NV. Het aandeel Almunda Professionals ontwikkelde zich het eerste halfjaar goed. In een zwak beursklimaat steeg de koers steeg van 1,17 tot 1,29 euro. Door de overname van PIDZ in januari 2022 is het belang in Almunda Professionals verwaterd tot 19,7 procent. Met het belang in Almunda Professionals opereert Morefield op het snijvlak van flexibele arbeid en gezondheidszorg. Het streven is erop gericht om in het verlengde daarvan verder te investeren.

Morefield verwacht over geheel 2022 wederom een positief resultaat te behalen. Die verwachting is mede gebaseerd op de positieve ontwikkelingen bij Almunda Professionals. Morefield ziet goede mogelijkheden en investeringskansen om groei van omvang en activiteitenniveau van Morefield te bewerkstelligen. In dat kader heeft Morefield in juni 2022 aangekondigd de mogelijkheid te onderzoeken om een belang te nemen in Kersten Groep. Kersten is aanbieder van medische hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Kersten behaalde in 2021 met circa 550 medewerkers een omzet van 72 miljoen euro. Het bedrijf behaalt een EBITDA-marge van ruim 10 procent. Morefield verwacht hieromtrent binnenkort nadere mededelingen te kunnen doen.

Morefield Group N.V.

Het volledige halfjaarbericht 2022 zal op de website www.morefieldgroup.nl worden geplaatst. Op deze halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: