Category Archives: Persberichten

  • -

Morefield rond overname Kersten af

Category : Persberichten

Het beursgenoteerde Morefield Group NV deelt mede dat de overname van Kersten Groep is afgerond. Nadat de aandeelhoudersvergadering op 15 september jl. unaniem met de transactie instemde, zijn nu ook de resterende formele stappen afgerond. Kersten behaalde in 2021 met circa 550 medewerkers een omzet van 72 miljoen euro. De ebitda-marge bedroeg ruim 10 procent. 

Directie en Raad van Commissarissen zijn zeer verheugd over de transactie en het ontstane toekomstperspectief. Tegen de achtergrond van de vergrijzingstendens en de uitstekende dienstverlening en reputatie in de markt van Kersten, wordt voor de komende jaren een verdere groei van omzet en resultaat voorzien. Door de transactie stijgt het geplaatste aandelenkapitaal naar 62 miljoen aandelen. 

Morefield Group N.V. 


  • -

Aandeelhouders Morefield stemmen unaniem voor overname Kersten

Category : Persberichten


 Gisteren, donderdag 15 september 2022, heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het beursgenoteerde Morefield Group NV plaatsgevonden. 

De vergadering, waarin ruim 80 procent van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd, stemde unaniem in met de aankoop door Morefield Group van een groot meerderheidsbelang in hulpmiddelenleverancier Kersten.

Aandeelhouders zijn middels een uitgebreide aandeelhouderscirculaire over de voorgenomen transactie geïnformeerd. Kersten behaalde in 2021 met 550 medewerkers een omzet van 72 miljoen euro. De ebitda-marge bedroeg ruim 10 procent. Kersten heeft de ambitie om het groeipad van de afgelopen jaren door te zetten. De toegang – via Morefield Group – tot risicodragend kapitaal kan de externe groei (door acquisities) ondersteunen en aanwakkeren.

Directie en Raad van Commissarissen zijn verheugd dat deze horde met overtuiging is genomen. Nu de aandeelhoudersvergadering met de voorgenomen overname van Kersten heeft ingestemd, verwacht Morefield de transactie in de komende weken te kunnen afronden. Morefield Group is positief over het nu ontstane toekomstperspectief. Tegen de achtergrond van de vergrijzingstendens en de uitstekende dienstverlening en reputatie in de markt van Kersten, wordt voor de komende jaren een verdere groei van omzet en resultaat voorzien.
Morefield Group N.V.


  • -

Morefield Group investeert in Kersten Groep

Category : Persberichten

Overeenstemming Value8 en Morefield

Value8 en Morefield zijn verheugd te kunnen meedelen dat overeenstemming is bereikt over de overname door Morefield van Value8-deelneming Kersten. Morefield heeft aan de voorgenomen investering in Kersten eerder aandacht besteed in de persberichten van 10 juni 2022 en 5 augustus 2022.

De overname van Kersten past in de gecommuniceerde strategie en voldoet uitstekend aan de aan aandeelhouders Morefield gecommuniceerde voorwaarden. Value8 houdt voorafgaand aan de overname een belang van circa 80 procent in Morefield.

Kersten: groeiende speler in hulpmiddelenmarkt

Kersten is een vooraanstaande Nederlandse dienstverlener op het gebied van medische hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Kersten focust op hulpmiddelenverstrekking in vier strategische segmenten: (1) de Wlz (Wet langdurige zorg), (2) de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015), (3) de Zorgverzekeringswet en tot slot (4) het segment Communicatie & Omgevingsbesturing. Kersten heeft 21 vestigingen en behaalde in 2021 met 550 medewerkers een omzet van 72 miljoen euro. De EBITDA-marge bedroeg in 2021 ruim 10 procent.

In het eerste halfjaar van 2022 is de omzet van Kersten met circa 10 procent gestegen. Kersten had begin 2022 nog last van Covid-beperkingen en hoger ziekteverzuim in de zorg. Door hogere kosten (onder meer loon- en transportkosten) groeide het bedrijfsresultaat minder snel dan de omzet. De verwachting blijft dat de investeringen in IT en organisatie op middellange termijn bijdragen aan de groei.

Voorloper in duurzaamheid en verantwoord ondernemen

Kersten is een voorloper op het gebied van verantwoord ondernemen. 10 procent van de medewerkers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de social return gedachte wordt nauw samengewerkt met participatiebedrijven en gemeenten door het hele land. De samenwerking met sociale werkplaatsen illustreert dat. Zij halen bruikbare onderdelen zoals wielen en beensteunen van teruggekomen voorzieningen af en knappen deze op. Deze onderdelen worden weer ingezet en zo draagt Kersten bij aan de circulariteit in de sector. Sinds oktober 2020 is Kersten officieel partner van de Green Deal. Door de bedrijfsprocessen slim in te richten en met een circulaire bril naar hergebruik te kijken worden geen onnodige materialen, en dus zorgkosten, verspild.

Overnamesom 22,8 miljoen euro

De overnamesom bedraagt 22,8 miljoen euro en zal als volgt worden gefinancierd:
• 10,64 miljoen langlopende lening. Deze lening kent een rentepercentage van 2,5 procent.
• 11,76 miljoen euro door uitgifte van 42 miljoen aandelen Morefield tegen de koers bij de eerste aankondiging (0,28 euro per aandeel)
• 0,40 miljoen euro in warrants


De overname van Kersten heeft een aantal positieve effecten voor Morefield:
• Gezonde groeivooruitzichten op lange termijn. Kersten streeft naar een omzetgroei van 5 tot 10 procent per jaar en een ebitda-marge van minimaal 10 procent.
• Stijging van de winst per aandeel. Op basis van de huidige inschattingen wordt voor 2023 een winst per aandeel van tenminste 3 eurocent verwacht. Voor 2024 en 2025 wordt een winst per aandeel van tenminste 4 respectievelijk tenminste 5 eurocent verwacht.
• Morefield verwacht dat de aankoop van Kersten het aandeel Morefield aantrekkelijker zal maken voor beleggers. Op de Nederlandse beurs zijn er weinig aandelen van winstgevende bedrijven in de healthcare-sector genoteerd. De verwachting is dat de verhandelbaarheid zal verbeteren.
• Ook het eigen vermogen en het eigen vermogen per aandeel zullen door de transactie toenemen.

BAVA 15 september 2022

Op 15 september a.s. zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAVA) van Morefield worden gehouden, waarin de voorgenomen transactie ter goedkeuring aan aandeelhouders wordt voorgelegd. Voor de toelichting op de transactie wordt verwezen naar de circulaire die via de website (www.morefieldgroup.nl) beschikbaar is gesteld.

Morefield Group NV
Value8 NV


Morefield behaalt 318.000 euro nettowinst

Category : Persberichten

Halfjaarcijfers Morefield Group NV

Morefield Group NV heeft over de eerste zes maanden van 2022 een positief resultaat behaald van 318.000 euro (HJ 2021: 275.000 euro). Per aandeel bedroeg nettowinst 1,6 eurocent (HJ 2021: 2,1 eurocent). Het eigen vermogen is met 13 procent gestegen naar 4,58 miljoen euro (ultimo 2021: 4,06 miljoen euro).

Het belangrijkste actief van Morefield Group is een substantieel aandelenbelang in Almunda Professionals NV. Het aandeel Almunda Professionals ontwikkelde zich het eerste halfjaar goed. In een zwak beursklimaat steeg de koers steeg van 1,17 tot 1,29 euro. Door de overname van PIDZ in januari 2022 is het belang in Almunda Professionals verwaterd tot 19,7 procent. Met het belang in Almunda Professionals opereert Morefield op het snijvlak van flexibele arbeid en gezondheidszorg. Het streven is erop gericht om in het verlengde daarvan verder te investeren.

Morefield verwacht over geheel 2022 wederom een positief resultaat te behalen. Die verwachting is mede gebaseerd op de positieve ontwikkelingen bij Almunda Professionals. Morefield ziet goede mogelijkheden en investeringskansen om groei van omvang en activiteitenniveau van Morefield te bewerkstelligen. In dat kader heeft Morefield in juni 2022 aangekondigd de mogelijkheid te onderzoeken om een belang te nemen in Kersten Groep. Kersten is aanbieder van medische hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Kersten behaalde in 2021 met circa 550 medewerkers een omzet van 72 miljoen euro. Het bedrijf behaalt een EBITDA-marge van ruim 10 procent. Morefield verwacht hieromtrent binnenkort nadere mededelingen te kunnen doen.

Morefield Group N.V.

Het volledige halfjaarbericht 2022 zal op de website www.morefieldgroup.nl worden geplaatst. Op deze halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.


AVA Morefield stemt in met alle agendapunten

Category : Persberichten

 Morefield Group NV maakt de stemuitslagen bekend van de op dinsdag 28 juni 2022 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering heeft met alle voorgestelde agendapunten ingestemd. Op de vergadering was 72,7 procent van het uitstaande aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd. Voor de agenda met toelichting wordt verwezen naar de website.

NrAgendapuntVoorTegen
3Vaststelling jaarrekening 2021100,0%0,0%
4Resultaatsbestemming100,0%0,0%
5Decharge Raad van Bestuur100,0%0,0%
6Decharge Raad van Commissarissen100,0%0,0%
7Benoeming accountant100,0%0,0%

De percentages zijn afgerond op 1 decimaal.
Morefield Group N.V.


Kleine emissie Morefield

Category : Persberichten


 Morefield deelt mede dat een kleine onderhandse emissie heeft plaatsgevonden van 446.226 aandelen A van Morefield. De aandelen zijn geplaatst tegen een koers van 0,28 euro per aandeel. Daarmee is een bedrag van (afgerond) 125.000 euro gemoeid.  Deze middelen zullen worden aangewend voor de betaling van de doorlopende kosten. Het uitstaande aantal aandelen komt na deze emissie uit op 20.000.000 aandelen, onderverdeeld in 9.150.000 aandelen A en 10.850.000 aandelen B. 

Morefield Group N.V.

www.morefieldgroup.nl


Morefield houdt AVA en bekijkt investeringsmogelijkheid

Category : Persberichten


In aanvulling op het persbericht van 29 april jl. maakt Morefield Group bekend dat op 28 juni aanstaande de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zal worden gehouden. 

Morefield zal tijdens de vergadering een toelichting geven op haar strategie. Met het belang in Almunda Professionals opereert Morefield thans op het snijvlak van flexibele arbeid en gezondheidszorg. Het streven is erop gericht om in het verlengde daarvan verder te investeren. 

Diverse aandeelhouders van Morefield hebben aangegeven dat zij gezondheidzorg als een interessante groeisector zien en dat zij het op prijs zouden stellen indien Morefield de mogelijkheid zou onderzoeken om een belang te nemen in Kersten Groep.  Kersten is een winstgevende totaalaanbieder in de medische hulpmiddelenmarkt met een omzet van circa 72 miljoen euro. Value8 NV, ook grootaandeelhouder van Morefield Group, houdt 96 procent van de gewone aandelen en 100 procent van de preferente aandelen van Kersten Groep. 

De komende weken zullen de gesprekken worden voortgezet en zal bekeken worden of een voor Morefield interessante transactie kan worden gerealiseerd. 

Morefield benadrukt dat op dit moment geen zekerheid bestaat dat tot definitieve overeenstemming kan worden gekomen. Indien overeenstemming kan worden bereikt zal een voorstel tot deelname in Kersten aan de aandeelhoudersvergadering van Morefield worden voorgelegd. 

Morefield Group N.V.

www.morefieldgroup.nl


Morefield behaalt 451.000 euro nettowinst in 2021

Category : Persberichten

Morefield Group NV heeft over 2021 een positief resultaat behaald van 451.000 euro (2020: 11.000 euro). De nettowinst per aandeel steeg van 0,1 eurocent naar 2,8 eurocent in 2021. In 2021 verdubbelde het eigen vermogen van Morefield van 2,06 naar 4,05 miljoen euro. Per aandeel steeg het eigen vermogen van 16,5 naar 20,7 eurocent.  Het positieve resultaat is te danken aan de (ongerealiseerde) koerswinst op de aandelen Almunda Professionals en de in 2021 genoten dividendinkomsten. 

Medio 2021 werd het belang in het beursgenoteerde Novisource N.V. uitgebreid van 16,7 naar 29,7 procent. De beursgenoteerde vennootschap Novisource N.V. is in augustus 2021 hernoemd tot Almunda Professionals N.V. Deze investering past bij het historische profiel van Morefield: het investeren in de markt voor flexibel personeel, zelfstandige professionals en MKB-ondernemingen. Na de overname door Almunda Professionals van PIDZ, een platform dat vraag en aanbod naar zelfstandige zorgprofessionals bij elkaar brengt, is het aandelenbelang van Morefield gedaald tot 19,7 procent.

Morefield streeft naar verdere groei in eigen vermogen, activiteitenniveau en winstcapaciteit. Dat kan via het verwerven van minderheidsbelangen, maar ook door een of meerdere bedrijven over te nemen. Bij de beoordeling van proposities zal gekeken worden of aansluiting kan worden gevonden bij de huidige activiteiten van Almunda Professionals, in het bijzonder met betrekking tot flexibele arbeid en gezondheidszorg. De verwachte goede resultatenontwikkeling van Almunda Professionals zou kunnen bijdragen aan een positieve waardeontwikkeling van het aandelenbelang in die vennootschap.


Het volledige door de accountant gecontroleerde jaarverslag 2021 zal op de website www.morefieldgroup.nl worden geplaatst.  


Morefield Group N.V.


  • -

Morefield behaalt 275.000 euro nettowinst

Category : Persberichten

Halfjaarcijfers Morefield Group NV

Morefield Group NV heeft over de eerste zes maanden van 2021 een positief resultaat behaald van 275.000 euro (2020: – 44.000 euro). Per aandeel bedroeg netto winst 2 eurocent (2020: 0 eurocent). Het eigen vermogen is met 20 procent gestegen naar 2,48 miljoen euro (ultimo 2020: 2,06 miljoen euro). 

Eind 2020 werd een belang van circa 16,9% genomen in het beursgenoteerde Novisource N.V., de holding boven Novisource B.V. Novisource B.V. is actief op het gebied van consultancy, en bemiddeling van eigen Business & IT-professionals en zelfstandige professionals. De beursgenoteerde vennootschap Novisource N.V. is inmiddels hernoemd tot Almunda Professionals N.V. Deze investering past in bij het historisch profiel: het investeren in de markt voor flexibel personeel, zelfstandig professionals en MKB ondernemingen. In de eerste helft van 2021 heeft Morefield al geprofiteerd van die strategische keuze.

Het aandeel Almunda Professionals ontwikkelde zich het afgelopen halfjaar goed: de koers steeg van 1,06 tot 1,25 euro. Begin juni 2021 keerde Almunda Professionals bovendien een dividend uit van 5 eurocent per aandeel. In juli 2021 is dit belang in Almunda Professionals verder uitgebreid naar bijna 30 procent. Voor nadere informatie over Almunda Professionals wordt verwezen naar de website van de onderneming: www.almundaprofessionals.nl.

Morefield verwacht over geheel 2021 een positief resultaat te behalen. Die verwachting is mede gebaseerd op de positieve ontwikkelingen bij Almunda Professionals. Morefield ziet goede mogelijkheden en investeringskansen om groei van omvang en activiteitenniveau van Morefield te bewerkstelligen. Indien nieuwe investeringen buiten het bestaande profiel (zie hierboven) gelegen zijn, zal een beslissing daarover aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Morefield worden voorgelegd.  

Het volledige halfjaarbericht 2021 zal op de website www.morefieldgroup.nl worden geplaatst. Op deze halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.


Morefield Group vergroot belang in Novisource

Category : Persberichten

Eind december 2020 heeft Morefield een belang van 16,9 procent genomen in Novisource. Thans kan worden meegedeeld dat Morefield het belang in Novisource met 1,5 miljoen aandelen heeft uitgebreid. Daardoor stijgt het procentuele belang van Morefield in Novisource tot 29,7 procent. De additionele investering bedraagt 1,5 miljoen euro en wordt gefinancierd middels de uitgifte van 6,25 miljoen aandelen Morefield tegen een koers van 0,24 euro per aandeel. De investering heeft een positief effect op het eigen vermogen van Morefield en op het eigen vermogen per aandeel. Op basis van de huidige inzichten verwacht Morefield in 2021 een positief resultaat te behalen.


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: