Category Archives: Persberichten

AVA Morefield stemt in met alle agendapunten

Category : Persberichten

 Morefield Group NV maakt de stemuitslagen bekend van de op dinsdag 28 juni 2022 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering heeft met alle voorgestelde agendapunten ingestemd. Op de vergadering was 72,7 procent van het uitstaande aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd. Voor de agenda met toelichting wordt verwezen naar de website.

NrAgendapuntVoorTegen
3Vaststelling jaarrekening 2021100,0%0,0%
4Resultaatsbestemming100,0%0,0%
5Decharge Raad van Bestuur100,0%0,0%
6Decharge Raad van Commissarissen100,0%0,0%
7Benoeming accountant100,0%0,0%

De percentages zijn afgerond op 1 decimaal.
Morefield Group N.V.


Kleine emissie Morefield

Category : Persberichten


 Morefield deelt mede dat een kleine onderhandse emissie heeft plaatsgevonden van 446.226 aandelen A van Morefield. De aandelen zijn geplaatst tegen een koers van 0,28 euro per aandeel. Daarmee is een bedrag van (afgerond) 125.000 euro gemoeid.  Deze middelen zullen worden aangewend voor de betaling van de doorlopende kosten. Het uitstaande aantal aandelen komt na deze emissie uit op 20.000.000 aandelen, onderverdeeld in 9.150.000 aandelen A en 10.850.000 aandelen B. 

Morefield Group N.V.

www.morefieldgroup.nl


Morefield houdt AVA en bekijkt investeringsmogelijkheid

Category : Persberichten


In aanvulling op het persbericht van 29 april jl. maakt Morefield Group bekend dat op 28 juni aanstaande de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zal worden gehouden. 

Morefield zal tijdens de vergadering een toelichting geven op haar strategie. Met het belang in Almunda Professionals opereert Morefield thans op het snijvlak van flexibele arbeid en gezondheidszorg. Het streven is erop gericht om in het verlengde daarvan verder te investeren. 

Diverse aandeelhouders van Morefield hebben aangegeven dat zij gezondheidzorg als een interessante groeisector zien en dat zij het op prijs zouden stellen indien Morefield de mogelijkheid zou onderzoeken om een belang te nemen in Kersten Groep.  Kersten is een winstgevende totaalaanbieder in de medische hulpmiddelenmarkt met een omzet van circa 72 miljoen euro. Value8 NV, ook grootaandeelhouder van Morefield Group, houdt 96 procent van de gewone aandelen en 100 procent van de preferente aandelen van Kersten Groep. 

De komende weken zullen de gesprekken worden voortgezet en zal bekeken worden of een voor Morefield interessante transactie kan worden gerealiseerd. 

Morefield benadrukt dat op dit moment geen zekerheid bestaat dat tot definitieve overeenstemming kan worden gekomen. Indien overeenstemming kan worden bereikt zal een voorstel tot deelname in Kersten aan de aandeelhoudersvergadering van Morefield worden voorgelegd. 

Morefield Group N.V.

www.morefieldgroup.nl


Morefield behaalt 451.000 euro nettowinst in 2021

Category : Persberichten

Morefield Group NV heeft over 2021 een positief resultaat behaald van 451.000 euro (2020: 11.000 euro). De nettowinst per aandeel steeg van 0,1 eurocent naar 2,8 eurocent in 2021. In 2021 verdubbelde het eigen vermogen van Morefield van 2,06 naar 4,05 miljoen euro. Per aandeel steeg het eigen vermogen van 16,5 naar 20,7 eurocent.  Het positieve resultaat is te danken aan de (ongerealiseerde) koerswinst op de aandelen Almunda Professionals en de in 2021 genoten dividendinkomsten. 

Medio 2021 werd het belang in het beursgenoteerde Novisource N.V. uitgebreid van 16,7 naar 29,7 procent. De beursgenoteerde vennootschap Novisource N.V. is in augustus 2021 hernoemd tot Almunda Professionals N.V. Deze investering past bij het historische profiel van Morefield: het investeren in de markt voor flexibel personeel, zelfstandige professionals en MKB-ondernemingen. Na de overname door Almunda Professionals van PIDZ, een platform dat vraag en aanbod naar zelfstandige zorgprofessionals bij elkaar brengt, is het aandelenbelang van Morefield gedaald tot 19,7 procent.

Morefield streeft naar verdere groei in eigen vermogen, activiteitenniveau en winstcapaciteit. Dat kan via het verwerven van minderheidsbelangen, maar ook door een of meerdere bedrijven over te nemen. Bij de beoordeling van proposities zal gekeken worden of aansluiting kan worden gevonden bij de huidige activiteiten van Almunda Professionals, in het bijzonder met betrekking tot flexibele arbeid en gezondheidszorg. De verwachte goede resultatenontwikkeling van Almunda Professionals zou kunnen bijdragen aan een positieve waardeontwikkeling van het aandelenbelang in die vennootschap.


Het volledige door de accountant gecontroleerde jaarverslag 2021 zal op de website www.morefieldgroup.nl worden geplaatst.  


Morefield Group N.V.


  • -

Morefield behaalt 275.000 euro nettowinst

Category : Persberichten

Halfjaarcijfers Morefield Group NV

Morefield Group NV heeft over de eerste zes maanden van 2021 een positief resultaat behaald van 275.000 euro (2020: – 44.000 euro). Per aandeel bedroeg netto winst 2 eurocent (2020: 0 eurocent). Het eigen vermogen is met 20 procent gestegen naar 2,48 miljoen euro (ultimo 2020: 2,06 miljoen euro). 

Eind 2020 werd een belang van circa 16,9% genomen in het beursgenoteerde Novisource N.V., de holding boven Novisource B.V. Novisource B.V. is actief op het gebied van consultancy, en bemiddeling van eigen Business & IT-professionals en zelfstandige professionals. De beursgenoteerde vennootschap Novisource N.V. is inmiddels hernoemd tot Almunda Professionals N.V. Deze investering past in bij het historisch profiel: het investeren in de markt voor flexibel personeel, zelfstandig professionals en MKB ondernemingen. In de eerste helft van 2021 heeft Morefield al geprofiteerd van die strategische keuze.

Het aandeel Almunda Professionals ontwikkelde zich het afgelopen halfjaar goed: de koers steeg van 1,06 tot 1,25 euro. Begin juni 2021 keerde Almunda Professionals bovendien een dividend uit van 5 eurocent per aandeel. In juli 2021 is dit belang in Almunda Professionals verder uitgebreid naar bijna 30 procent. Voor nadere informatie over Almunda Professionals wordt verwezen naar de website van de onderneming: www.almundaprofessionals.nl.

Morefield verwacht over geheel 2021 een positief resultaat te behalen. Die verwachting is mede gebaseerd op de positieve ontwikkelingen bij Almunda Professionals. Morefield ziet goede mogelijkheden en investeringskansen om groei van omvang en activiteitenniveau van Morefield te bewerkstelligen. Indien nieuwe investeringen buiten het bestaande profiel (zie hierboven) gelegen zijn, zal een beslissing daarover aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Morefield worden voorgelegd.  

Het volledige halfjaarbericht 2021 zal op de website www.morefieldgroup.nl worden geplaatst. Op deze halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.


Morefield Group vergroot belang in Novisource

Category : Persberichten

Eind december 2020 heeft Morefield een belang van 16,9 procent genomen in Novisource. Thans kan worden meegedeeld dat Morefield het belang in Novisource met 1,5 miljoen aandelen heeft uitgebreid. Daardoor stijgt het procentuele belang van Morefield in Novisource tot 29,7 procent. De additionele investering bedraagt 1,5 miljoen euro en wordt gefinancierd middels de uitgifte van 6,25 miljoen aandelen Morefield tegen een koers van 0,24 euro per aandeel. De investering heeft een positief effect op het eigen vermogen van Morefield en op het eigen vermogen per aandeel. Op basis van de huidige inzichten verwacht Morefield in 2021 een positief resultaat te behalen.


Morefield Group publiceert jaarrekening 2020

Category : Persberichten

Morefield Group N.V. deelt mede dat zij het jaarverslag over het boekjaar 2020 heeft gepubliceerd. Het jaarverslag is voorzien van de goedkeurende verklaring van de accountant. Ten opzichte van de op 17 februari 2021 gepubliceerde voorlopige jaarcijfers zijn geen wijzigingen opgetreden. Morefield Group heeft 2020 afgesloten met een klein positief resultaat (11.000 euro tegen -75.000 euro in 2019) en een eigen vermogen van 2,06 miljoen euro (2019: 0,01 miljoen euro). 
 

Sinds eind 2020 houdt Morefield een belang van 16,9 procent in het beursgenoteerde business & IT consultancy bedrijf Novisource N.V. Dit belang sluit aan bij de eerdere bedrijfsactiviteiten van Morefield die onder meer Source en later HeadFirst Source betroffen.
Morefield blijft streven naar een groei van de activiteiten. De waarde van het belang in Novisource ontwikkelt zich in 2021 voorspoedig. Op grond daarvan is in het eerste kwartaal een positief resultaat behaald en zijn er goede perspectieven op waardegroei in 2021. 
De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden op 6 mei 2021. De oproeping, agenda en toelichting zijn beschikbaar op de website www.morefieldgroup.nl. 
 

In deze aandeelhoudersvergadering zal Morefield afscheid nemen van Frank Lagerveld als commissaris van de vennootschap. De heer Lagerveld had in januari al bevestigd zijn commissariaat te willen opgeven en – na twee periodes van vier jaar – niet voort te zullen zetten. In het kader van de afronding van het jaarrekeningtraject heeft Morefield de heer Lagerveld bereid gevonden zijn functie tot eind april 2021 te vervullen.
 

Morefield is de heer Lagerveld veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij zijn commissariaat gedurende acht jaar heeft ingevuld. Zijn benoeming in 2013 vond plaats in een roerige periode voor de vennootschap. De vermogenspositie van – toen nog Source – was zwak, het resultaat lag rond break-even en de managementsituatie was instabiel. Onder zijn leiding werd de rust hersteld en werd met een nieuw managementteam gewerkt aan herstel van resultaat en eigen vermogen. In de volgende fase – na de fusie met HeadFirst – droeg hij belangrijk bij aan de coaching van het nieuwe managementteam, waardoor de nieuwe combinatie kon focussen op synergie en verdere groei. Ook in de derde fase – na de verkoop van HeadFirst Source – bleef hij Morefield steunen in de overgangsfase. Vanwege de beperkingen van COVID-19 zal Morefield op een later moment afscheid van hem nemen.  
 

Morefield Group NV
www.morefieldgroup.nl


  • -

Morefield boekt licht positief resultaat in 2020

Category : Persberichten

Morefield N.V. heeft over het boekjaar 2020 een licht positief resultaat geboekt. De winst kwam in 2020 uit op 11.000 euro tegen een verlies van 75.000 euro een jaar eerder. De financiële baten kwamen uit op 119.000 euro. Daar stonden operationele lasten van 104.000 euro en financiële lasten van 4.000 euro tegenover.

Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2020 2,06 miljoen euro. Morefield houdt een belang van 16,9 procent in het beursgenoteerde Business & IT Consultancy bedrijf Novisource N.V. Dit belang sluit aan bij de eerdere bedrijfsactiviteiten van Morefield die onder meer Source en later HeadFirst Source betroffen.

Vooruitzichten
Morefield streeft naar een groei van de activiteiten. De waarde van het belang in Novisource ontwikkelt zich in 2021 voorspoedig. Op basis van de huidige inzichten is er een reëel perspectief op een positief resultaat in het boekjaar 2021.

Op deze voorlopige cijfers is nog geen accountantscontrole verricht. Morefield verwacht de gecontroleerde jaarrekening binnenkort te publiceren


Morefield blijft in arbeidsbemiddeling

Category : Persberichten

De beursgenoteerde vennootschap Morefield Group N.V. deelt mee dat zij
een belang heeft verworven van 1,987 miljoen aandelen van het eveneens
aan de beurs in Euronext Amsterdam genoteerde Novisource N.V. De
aandelen Novisource zijn verworven tegen een koers van 1,00 euro per
aandeel. Novisource is actief op het gebied van consultancy, en
bemiddeling van eigen Business & IT-professionals en zelfstandige
professionals.

Novisource heeft als Business & IT consultancy bedrijf een sterke
focus op zakelijke dienstverleners in de financiële sector (banken,
verzekeraars, pensioenfondsen & vermogensbeheerders). Novisource biedt
verandercapaciteit binnen de business thema’s Regulatory change en
Digital transformation, ondersteund door kennis en expertise op het
gebied van Information services en Information security.
Meer informatie is beschikbaar op de website www.novisource.nl. De
activiteiten van Novisource sluiten goed aan bij het profiel van
Morefield dat onder de naam HeadFirst Source Group actief was op het
gebied van contracting en staffing van ICT professionals en andere
professionals. De verkoop van die activiteiten aan Beryllium werden in
augustus 2018 aangekondigd; de afronding – inclusief nabetalingen
aan verkopend aandeelhouders – heeft de facto in het vierde kwartaal
2020 plaatsgevonden.

Het aandelenpakket in Novisource (dat 16,9% van de uitstaande
aandelen Novisource vertegenwoordigd) wordt verworven van Value8, dat
daarmee vrijwel haar gehele belang in Novisource verkoopt. De aankoop
wordt betaald door uitgifte in 850.000 aandelen Morefield tegen 0,22
euro per aandeel en een rentedragende lening, groot 1,8 miljoen euro
met een coupon van 6 procent. Op grond van de voorwaarden kwalificeert
deze lening als eigen vermogen.

Met deze stap wordt invulling gegeven aan het in 2018 uitgesproken
voornemen om actief te blijven in de markt voor interim-professionals
en wordt bovendien de nagestreefde vermogensverbetering gerealiseerd.
Vanwege mogelijk conflicterende belangen hebben de beide
commissarissen van Morefield niet deelgenomen aan de besluitvorming.
Morefield zal naar verwachting in het eerste kwartaal een buitengewone
aandeelhoudersvergadering bijeenroepen waarin nieuwe voorstellen
zullen worden gedaan ten aanzien van de samenstelling van de Raad van
Commissarissen.

Morefield Group NV
www.morefieldgroup.nl


Halfjaarcijfers Morefield Group NV

Category : Persberichten

Morefield Group NV heeft over de eerste zes maanden van 2019 een licht negatief resultaat behaald (0,04 miljoen euro negatief).  Het resultaat wordt bepaald door de doorlopende kosten die verband houden met de beursnotering en de governance.   

In eerdere berichten is aangegeven dat Morefield zich zal blijven richten op de markt voor flexibel personeel, zelfstandig professionals en MKB ondernemingen. In aanvulling daarop meldt Morefield momenteel ook andere opties worden onderzocht.    

Met grootaandeelhouder Value8 is eerder dit jaar afgesproken dat zij de lopende kosten financiert. Vorig jaar is overeenstemming bereikt over de verstrekking van een lening van 150.000 euro, die – naar aard en voorwaarden – kwalificeert als eigen vermogen. Het eigen vermogen was op 30 juni 2020 licht positief.

Voor de volledige halfjaarcijfers wordt verwezen naar de website van Morefield Group. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht. 


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: