Category Archives: Persberichten

  • -

Morefield boekt licht positief resultaat in 2020

Category : Persberichten

Morefield N.V. heeft over het boekjaar 2020 een licht positief resultaat geboekt. De winst kwam in 2020 uit op 11.000 euro tegen een verlies van 75.000 euro een jaar eerder. De financiële baten kwamen uit op 119.000 euro. Daar stonden operationele lasten van 104.000 euro en financiële lasten van 4.000 euro tegenover.

Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2020 2,06 miljoen euro. Morefield houdt een belang van 16,9 procent in het beursgenoteerde Business & IT Consultancy bedrijf Novisource N.V. Dit belang sluit aan bij de eerdere bedrijfsactiviteiten van Morefield die onder meer Source en later HeadFirst Source betroffen.

Vooruitzichten
Morefield streeft naar een groei van de activiteiten. De waarde van het belang in Novisource ontwikkelt zich in 2021 voorspoedig. Op basis van de huidige inzichten is er een reëel perspectief op een positief resultaat in het boekjaar 2021.

Op deze voorlopige cijfers is nog geen accountantscontrole verricht. Morefield verwacht de gecontroleerde jaarrekening binnenkort te publiceren


Morefield blijft in arbeidsbemiddeling

Category : Persberichten

De beursgenoteerde vennootschap Morefield Group N.V. deelt mee dat zij
een belang heeft verworven van 1,987 miljoen aandelen van het eveneens
aan de beurs in Euronext Amsterdam genoteerde Novisource N.V. De
aandelen Novisource zijn verworven tegen een koers van 1,00 euro per
aandeel. Novisource is actief op het gebied van consultancy, en
bemiddeling van eigen Business & IT-professionals en zelfstandige
professionals.

Novisource heeft als Business & IT consultancy bedrijf een sterke
focus op zakelijke dienstverleners in de financiële sector (banken,
verzekeraars, pensioenfondsen & vermogensbeheerders). Novisource biedt
verandercapaciteit binnen de business thema’s Regulatory change en
Digital transformation, ondersteund door kennis en expertise op het
gebied van Information services en Information security.
Meer informatie is beschikbaar op de website www.novisource.nl. De
activiteiten van Novisource sluiten goed aan bij het profiel van
Morefield dat onder de naam HeadFirst Source Group actief was op het
gebied van contracting en staffing van ICT professionals en andere
professionals. De verkoop van die activiteiten aan Beryllium werden in
augustus 2018 aangekondigd; de afronding – inclusief nabetalingen
aan verkopend aandeelhouders – heeft de facto in het vierde kwartaal
2020 plaatsgevonden.

Het aandelenpakket in Novisource (dat 16,9% van de uitstaande
aandelen Novisource vertegenwoordigd) wordt verworven van Value8, dat
daarmee vrijwel haar gehele belang in Novisource verkoopt. De aankoop
wordt betaald door uitgifte in 850.000 aandelen Morefield tegen 0,22
euro per aandeel en een rentedragende lening, groot 1,8 miljoen euro
met een coupon van 6 procent. Op grond van de voorwaarden kwalificeert
deze lening als eigen vermogen.

Met deze stap wordt invulling gegeven aan het in 2018 uitgesproken
voornemen om actief te blijven in de markt voor interim-professionals
en wordt bovendien de nagestreefde vermogensverbetering gerealiseerd.
Vanwege mogelijk conflicterende belangen hebben de beide
commissarissen van Morefield niet deelgenomen aan de besluitvorming.
Morefield zal naar verwachting in het eerste kwartaal een buitengewone
aandeelhoudersvergadering bijeenroepen waarin nieuwe voorstellen
zullen worden gedaan ten aanzien van de samenstelling van de Raad van
Commissarissen.

Morefield Group NV
www.morefieldgroup.nl


Halfjaarcijfers Morefield Group NV

Category : Persberichten

Morefield Group NV heeft over de eerste zes maanden van 2019 een licht negatief resultaat behaald (0,04 miljoen euro negatief).  Het resultaat wordt bepaald door de doorlopende kosten die verband houden met de beursnotering en de governance.   

In eerdere berichten is aangegeven dat Morefield zich zal blijven richten op de markt voor flexibel personeel, zelfstandig professionals en MKB ondernemingen. In aanvulling daarop meldt Morefield momenteel ook andere opties worden onderzocht.    

Met grootaandeelhouder Value8 is eerder dit jaar afgesproken dat zij de lopende kosten financiert. Vorig jaar is overeenstemming bereikt over de verstrekking van een lening van 150.000 euro, die – naar aard en voorwaarden – kwalificeert als eigen vermogen. Het eigen vermogen was op 30 juni 2020 licht positief.

Voor de volledige halfjaarcijfers wordt verwezen naar de website van Morefield Group. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht. 


AVA Morefield Group stemt unaniem in met alle agendapunten

Category : Persberichten

Gisteren, donderdag 9 juli 2020, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Morefield Group NV plaatsgevonden. Morefield Group is verheugd dat de AVA – waarin 71,6 procent van de aandelen was vertegenwoordigd – unaniem heeft ingestemd met alle geagendeerde voorstellen.

De AVA heeft unaniem ingestemd met:

• de vaststelling van de jaarrekening van Morefield Group over het boekjaar 2019
• décharge van het Bestuur
• décharge van de Raad van Commissarissen
• herbenoeming van de heer De Vries tot commissaris
• machtiging voor de keuze voor de accountant.


Morefield Group break-even in 2019

Category : Persberichten

 Na een nettowinst van 30,1 miljoen euro in 2018 heeft Morefield Group NV het boekjaar 2019 ongeveer break-even afgesloten. Het nettoresultaat kwam uit op 0,06 miljoen euro negatief. De instandhoudingskosten werden op een laag niveau gehouden. 


 Morefield Group NV was tot aan de verkoop van de HeadFirst Source activiteiten op 19 december 2018 marktleider op het gebied van bemiddeling bij het inhuren van extern personeel, contractbeheer en matchmaking in de Benelux. Eind 2018 werd de verkoop van de activiteiten aan Beryllium afgerond en werd 3,00 euro per aandeel in contanten uitgekeerd aan de aandeelhouders. Die verkoop biedt nieuwe mogelijkheden voor Morefield om – binnen de statutaire doelomschrijving – activiteiten te ontplooien. Morefield verwacht geen effect van het Covid-19 virus. 

Voor het jaarverslag 2019, inclusief goedkeurende verklaring van de accountant, wordt verwezen naar de website van Morefield Group NV. Binnenkort zal daar ook nadere informatie worden gepubliceerd over de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Morefield Group NV
www.morefieldgroup.nl


Halfjaarcijfers Morefield Group NV

Category : Persberichten

 Morefield Group NV (tot eind 2018 HeadFirst Source Group N.V.) heeft over de eerste zes maanden van 2019, dankzij een sterke reductie van het kostenniveau, een vrijwel break-even resultaat behaald (-9.000 euro).  

Morefield was tot aan de verkoop van de HeadFirst Source activiteiten op 19 december 2018 marktleider op het gebied van bemiddeling bij het inhuren van extern personeel, contractbeheer en matchmaking in de Benelux. Eind 2018 werd de verkoop van de activiteiten aan Beryllium afgerond en werd 3,00 euro per aandeel in contanten uitgekeerd aan de aandeelhouders. Die verkoop biedt nieuwe mogelijkheden voor Morefield. 

Gedurende de eerste zes maanden stonden de activiteiten in het teken van de afhandeling van de genoemde verkoop en de implementatie van de aangepaste strategie. In de komende periode zal Morefield verder worden vormgegeven, waarbij in eerste instantie is aangegeven dat Morefield zich zal blijven richten op de markt voor flexibel personeel, zelfstandig professionals en MKB ondernemingen.   

Met grootaandeelhouder Value8 is eerder dit jaar afgesproken dat zij de lopende kosten financiert. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de verstrekking van een lening van 150.000 euro, die – naar aard en voorwaarden – zal kwalificeren als eigen vermogen. Dientengevolge is de verwachting dat het boekjaar 2019 zal worden afgesloten met een positief eigen vermogen.

Voor de volledige halfjaarcijfers wordt verwezen naar de website van Morefield Group. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht.


AVA Morefield Group stemt unaniem in met alle agendapunten

Category : PersberichtenGisteren, donderdag 20 juni 2019, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Morefield Group NV plaatsgevonden. Morefield Group is verheugd dat de Algemene Vergadering unaniem heeft ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. Dit betreft:

  • de vaststelling van de jaarrekening van Morefield Group over 2018
  • resultaatbestemming
  • décharge van het Bestuur
  • décharge van de Raad van Commissarissen 
  • machtiging voor de keuze voor de accountant
Morefield boekt 30,1 miljoen euro winst in 2018

Category : Persberichten

Morefield Group NV (tot eind 2018 HeadFirst Source Group N.V.) heeft over 2018 een winst geboekt van 30,1 miljoen euro. In 2017 bedroeg de nettowinst 1,0 miljoen euro. Deze nettowinst 2018 bestaat vrijwel geheel uit het transactieresultaat ten gevolge van de verkoop van de HeadFirst Source activiteiten aan Beryllium. Per aandeel betekent dit een winst van 2,50 euro (2017: 0,13 euro). Tot en met 2017 werd in de jaarrekening bij de omzet expliciet de brutofacturatiewaarde weergegeven. De omzet (brutofacturatiewaarde) kwam in 2018 uit op circa 606 miljoen euro (2017: 499 miljoen euro). De in de jaarrekening 2018 weergegeven netto-omzet kwam uit op 172,4 miljoen euro (2017: 145,4 miljoen euro). Deze groei was mede te danken aan acquisities.

Morefield was tot aan de verkoop van de HeadFirst Source activiteiten op 19 december 2018 marktleider op het gebied van bemiddeling bij het inhuren van extern personeel, contractbeheer en matchmaking in de Benelux. Eind 2018 werd de verkoop van de activiteiten aan Beryllium afgerond en werd 3,00 euro per aandeel in contanten uitgekeerd aan de aandeelhouders. 

Met de kopende partij (Beryllium) is afgesproken dat het vermogen ultimo 2018 na de dividenduitkering positief zou zijn en dat de kosten die toerekenbaar zijn aan 2018 dan wel de verkochte activiteiten voor rekening van Beryllium zullen komen. Het eigen vermogen per ultimo 2018 is derhalve beperkt positief.

De verkoop zorgt voor nieuwe mogelijkheden voor Morefield.  In 2019 zal Morefield verder worden vorm gegeven, waarbij is aangegeven dat Morefield zich zal blijven richten op de markt voor flexibel personeel en zelfstandig professionals.   


  • -

Handel in aandelen Morefield Group NV start 25 januari 2019

Category : Persberichten

Met ingang van 25 januari 2019 zal er officieel handel plaatsvinden in aandelen Morefield Group NV. Op 20 september 2018 heeft de aandeelhoudersvergadering van HeadFirst Source Group N.V. ingestemd met de wijziging van de statutaire naam in Morefield Group N.V. 
 Morefield Group NV zal met ingang van 25 januari 2019 op Euronext Amsterdam ongewijzigd worden verhandeld onder de ISIN code CWN814651014. Het trading symbol zal per dezelfde datum gewijzigd worden van HFS naar het nieuwe trading symbol MORE. De record date voor de naamswijziging is 24 januari 2019. Na de verkoop van staffingactiviteiten aan Beryllium BV en de dividenduitkering is de vennootschap een nieuwe fase ingegaan. Morefield Group NV zal zich – binnen de huidige statutaire doelomschrijving – richten op het leveren van dienstverlening aan ZZP’ers en MKB-bedrijven. Morefield Group NV www.morefieldgroup.nl


  • -

Aanvulling op persbericht naamswijziging

Category : Persberichten

In aanvulling op het persbericht van 19 december 2018 berichten wij u als volgt:

De naamswijziging naar Morefield Group NV heeft alleen betrekking op het beursfonds. Deze naamswijziging is mede ingegeven door de wens om verwarring tussen het beursfonds en de verkochte activiteiten te voorkomen.

De aan Beryllium verkochte staffing-activiteiten gaan – buiten de beurs – door onder de huidige naam HeadFirst Source Holding BV. De organisatie is marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals.

Directie en Raad van Commissarissen
HeadFirst Source Group NV


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: