Morefield: sterke groei Kersten in 2023

Morefield: sterke groei Kersten in 2023

Category : Persberichten

Voorlopige cijfers 2023 tonen voortzetting positieve trend

Morefield Group deelt mede dat Kersten ook in het tweede halfjaar van 2023 goed heeft gepresteerd.

Op basis van de voorlopige cijfers* is de omzet van Kersten in 2023 gestegen van 78,1 miljoen euro naar 92,7 miljoen euro, een stijging van 18,7 procent. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) van Kersten is gestegen van 8,9 naar 14,7 miljoen euro. Daaraan wordt uitdrukkelijk toegevoegd dat de cijfers van Kersten niet op IFRS-basis zijn opgesteld en derhalve niet maatgevend hoeven te zijn voor het jaarresultaat van Morefield Group.

Wel kan worden meegedeeld dat, op grond van de goede resultaten van Kersten, Morefield verwacht dat de winst per aandeel 2023 aanzienlijk boven het eerder geïndiceerde niveau van 3,5 eurocent per aandeel zal uitkomen.

Kersten houdt vast aan haar strategie om, als totaalaanbieder in de hulpmiddelenmarkt, autonoom te groeien. Deze autonome groei is gebaseerd op toename van het aantal klanten en het aanbieden van het volledige dienstverleningspakket aan bestaande klanten. Het streven is om in 2024 een omzetgroei te bereiken van tenminste 10 procent met behoud van de in 2023 behaalde EBITDA-marge.

Op 4 december 2023 heeft Morefield medegedeeld dat een corporate finance bureau is ingeschakeld om te adviseren over de rol die Kersten – actief of passief – zou kunnen spelen in het proces van schaalvergroting in de sector. Deze stap is genomen in het kader van enkele grotere transacties in de sector en de waargenomen tendens van schaalvergroting. Op dit moment is het onzeker of een transactie tot stand zal komen. Indien daartoe aanleiding bestaat, zal Morefield daarover separaat berichten.

*) Dit betreft voorlopige cijfers. De accountantscontrole is nog niet afgerond. Het jaarverslag inclusief de definitieve jaarcijfers zal eind april worden gepubliceerd

Morefield Group NV


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: