Category Archives: Persberichten

Morefield Group break-even in 2019

Category : Persberichten

 Na een nettowinst van 30,1 miljoen euro in 2018 heeft Morefield Group NV het boekjaar 2019 ongeveer break-even afgesloten. Het nettoresultaat kwam uit op 0,06 miljoen euro negatief. De instandhoudingskosten werden op een laag niveau gehouden. 


 Morefield Group NV was tot aan de verkoop van de HeadFirst Source activiteiten op 19 december 2018 marktleider op het gebied van bemiddeling bij het inhuren van extern personeel, contractbeheer en matchmaking in de Benelux. Eind 2018 werd de verkoop van de activiteiten aan Beryllium afgerond en werd 3,00 euro per aandeel in contanten uitgekeerd aan de aandeelhouders. Die verkoop biedt nieuwe mogelijkheden voor Morefield om – binnen de statutaire doelomschrijving – activiteiten te ontplooien. Morefield verwacht geen effect van het Covid-19 virus. 

Voor het jaarverslag 2019, inclusief goedkeurende verklaring van de accountant, wordt verwezen naar de website van Morefield Group NV. Binnenkort zal daar ook nadere informatie worden gepubliceerd over de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Morefield Group NV
www.morefieldgroup.nl


Halfjaarcijfers Morefield Group NV

Category : Persberichten

 Morefield Group NV (tot eind 2018 HeadFirst Source Group N.V.) heeft over de eerste zes maanden van 2019, dankzij een sterke reductie van het kostenniveau, een vrijwel break-even resultaat behaald (-9.000 euro).  

Morefield was tot aan de verkoop van de HeadFirst Source activiteiten op 19 december 2018 marktleider op het gebied van bemiddeling bij het inhuren van extern personeel, contractbeheer en matchmaking in de Benelux. Eind 2018 werd de verkoop van de activiteiten aan Beryllium afgerond en werd 3,00 euro per aandeel in contanten uitgekeerd aan de aandeelhouders. Die verkoop biedt nieuwe mogelijkheden voor Morefield. 

Gedurende de eerste zes maanden stonden de activiteiten in het teken van de afhandeling van de genoemde verkoop en de implementatie van de aangepaste strategie. In de komende periode zal Morefield verder worden vormgegeven, waarbij in eerste instantie is aangegeven dat Morefield zich zal blijven richten op de markt voor flexibel personeel, zelfstandig professionals en MKB ondernemingen.   

Met grootaandeelhouder Value8 is eerder dit jaar afgesproken dat zij de lopende kosten financiert. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de verstrekking van een lening van 150.000 euro, die – naar aard en voorwaarden – zal kwalificeren als eigen vermogen. Dientengevolge is de verwachting dat het boekjaar 2019 zal worden afgesloten met een positief eigen vermogen.

Voor de volledige halfjaarcijfers wordt verwezen naar de website van Morefield Group. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht.


AVA Morefield Group stemt unaniem in met alle agendapunten

Category : PersberichtenGisteren, donderdag 20 juni 2019, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Morefield Group NV plaatsgevonden. Morefield Group is verheugd dat de Algemene Vergadering unaniem heeft ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. Dit betreft:

  • de vaststelling van de jaarrekening van Morefield Group over 2018
  • resultaatbestemming
  • décharge van het Bestuur
  • décharge van de Raad van Commissarissen 
  • machtiging voor de keuze voor de accountant
Morefield boekt 30,1 miljoen euro winst in 2018

Category : Persberichten

Morefield Group NV (tot eind 2018 HeadFirst Source Group N.V.) heeft over 2018 een winst geboekt van 30,1 miljoen euro. In 2017 bedroeg de nettowinst 1,0 miljoen euro. Deze nettowinst 2018 bestaat vrijwel geheel uit het transactieresultaat ten gevolge van de verkoop van de HeadFirst Source activiteiten aan Beryllium. Per aandeel betekent dit een winst van 2,50 euro (2017: 0,13 euro). Tot en met 2017 werd in de jaarrekening bij de omzet expliciet de brutofacturatiewaarde weergegeven. De omzet (brutofacturatiewaarde) kwam in 2018 uit op circa 606 miljoen euro (2017: 499 miljoen euro). De in de jaarrekening 2018 weergegeven netto-omzet kwam uit op 172,4 miljoen euro (2017: 145,4 miljoen euro). Deze groei was mede te danken aan acquisities.

Morefield was tot aan de verkoop van de HeadFirst Source activiteiten op 19 december 2018 marktleider op het gebied van bemiddeling bij het inhuren van extern personeel, contractbeheer en matchmaking in de Benelux. Eind 2018 werd de verkoop van de activiteiten aan Beryllium afgerond en werd 3,00 euro per aandeel in contanten uitgekeerd aan de aandeelhouders. 

Met de kopende partij (Beryllium) is afgesproken dat het vermogen ultimo 2018 na de dividenduitkering positief zou zijn en dat de kosten die toerekenbaar zijn aan 2018 dan wel de verkochte activiteiten voor rekening van Beryllium zullen komen. Het eigen vermogen per ultimo 2018 is derhalve beperkt positief.

De verkoop zorgt voor nieuwe mogelijkheden voor Morefield.  In 2019 zal Morefield verder worden vorm gegeven, waarbij is aangegeven dat Morefield zich zal blijven richten op de markt voor flexibel personeel en zelfstandig professionals.   


  • -

Handel in aandelen Morefield Group NV start 25 januari 2019

Category : Persberichten

Met ingang van 25 januari 2019 zal er officieel handel plaatsvinden in aandelen Morefield Group NV. Op 20 september 2018 heeft de aandeelhoudersvergadering van HeadFirst Source Group N.V. ingestemd met de wijziging van de statutaire naam in Morefield Group N.V. 
 Morefield Group NV zal met ingang van 25 januari 2019 op Euronext Amsterdam ongewijzigd worden verhandeld onder de ISIN code CWN814651014. Het trading symbol zal per dezelfde datum gewijzigd worden van HFS naar het nieuwe trading symbol MORE. De record date voor de naamswijziging is 24 januari 2019. Na de verkoop van staffingactiviteiten aan Beryllium BV en de dividenduitkering is de vennootschap een nieuwe fase ingegaan. Morefield Group NV zal zich – binnen de huidige statutaire doelomschrijving – richten op het leveren van dienstverlening aan ZZP’ers en MKB-bedrijven. Morefield Group NV www.morefieldgroup.nl


  • -

Aanvulling op persbericht naamswijziging

Category : Persberichten

In aanvulling op het persbericht van 19 december 2018 berichten wij u als volgt:

De naamswijziging naar Morefield Group NV heeft alleen betrekking op het beursfonds. Deze naamswijziging is mede ingegeven door de wens om verwarring tussen het beursfonds en de verkochte activiteiten te voorkomen.

De aan Beryllium verkochte staffing-activiteiten gaan – buiten de beurs – door onder de huidige naam HeadFirst Source Holding BV. De organisatie is marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals.

Directie en Raad van Commissarissen
HeadFirst Source Group NV


  • -

HFS gaat door als Morefield Group NV

Category : Persberichten


Staffing-activiteiten verkocht aan Beryllium

Op 31 augustus jl. heeft HFS (HeadFirst Source Group NV) aangekondigd de staffing-activiteiten (ondergebracht in HeadFirst Source Holding BV) te verkopen aan Beryllium BV, de naam van de vennootschap te zullen wijzigen en een extra (interim-) dividend uit te zullen keren. De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 september jl. heeft daarmee met algemene stemmen ingestemd.

Thans kan worden meegedeeld dat de nieuwe naam ‘Morefield Group NV’ zal luiden. De vennootschap zal zich – binnen de huidige statutaire doelomschrijving –  richten op het leveren van dienstverlening aan ZZP’ers en MKB-bedrijven.

Verkoop en dividend
De verkoop van HeadFirst Source Holding BV aan Beryllium BV is geëffectueerd en het contante dividend van 3,00 euro per aandeel zal nog deze maand worden betaald. De governance-situatie van Morefield Group zal licht veranderen. Per 19 december 2018 is mevrouw Kortlang niet langer betrokken als commissaris. De vennootschap dankt haar voor haar werkzaamheden als commissaris. De Raad van Commissarissen heeft daarmee weer dezelfde samenstelling als ultimo 2017 het geval was. Voorts wordt opgemerkt dat Value8 de gewone aandelen HeadFirst Source Group NV na dividendbetaling overneemt van Beryllium, als gevolg waarvan haar belang zal toenemen tot circa 70 procent. Ultimo 2017 hield Value8 ook een meerderheidsbelang: toen bedroeg het belang circa 57 procent van de uitstaande aandelen en beschikte Value8 over een – aanvullende – conversieoptie op 6 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. Na dividendbetaling zal het eigen vermogen van de vennootschap licht positief zijn.

Ex-dividend en belasting
Hierboven is aangegeven dat HeadFirst Source Group NV een speciaal dividend zal uitkeren van 3,00 euro in contanten per gewoon aandeel. Het aandeel HeadFirst Source Group NV (ISIN: CWN814651014) zal op 24 december 2018 ex-dividend noteren, de record date is 27 december 2018. Het dividend zal betaalbaar zijn per 28 december 2018. Op de betaling van het dividend is geen dividendbelasting van toepassing.

Directie en Raad van Commissarissen
HeadFirst Source Group NV


Oude persberichten

Category : Persberichten

Oude persberichten van voor de verkoop zijn in het register op de AFM website te vinden


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: